Bij het sluiten van leningovereenkomsten voor vennootschappen stelt de geldgever vaak als voorwaarde dat de leningvrager zich persoonlijk borg stelt voor het geleende bedrag. Veel leners tekenen zonder zich ervan bewust te zijn dat ze daarmee afbreuk doen aan het risicobeperkende karakter van de besloten vennootschap. Ik raad u aan om die borgstellingsovereenkomst eens goed door te lezen en te bezinnen voordat u eraan begint. Voor de aardigheid pak ik er een paar passages bij uit een overeenkomst met een willekeurige Nederlandse bank:

Deze borgtocht geldt voor al hetgeen de Hoofdschuldenaar aan de Bank nu of te eniger tijd verschuldigd mocht zijn…, echter maximaal EUR 150.000, te vermeerderen met de rente daarover berekend…., en alle kosten op de invordering vallend.

Hier staat kort en bondig dat de Borg de Bank een vrijbrief geeft om niet benoemde rentes en kosten bij hem in rekening te brengen. Die bedragen zijn niet gemaximeerd. Ik ken praktijkvoorbeelden waarin de bijkomende kosten meer dan 50% van de oorspronkelijke borgstelling zijn.

De verbintenis van de Borg blijft onverminderd van kracht totdat de Bank naar haar oordeel niets meer van de Borg te vorderen heeft.

Zelfs als de Borg meent dat de Bank niets meer te vorderen heeft blijft hij afhankelijk van het oordeel van de Bank.

Indien deze akte door verschillende borgen is ondertekend zijn deze voor het volledige verschuldigde hoofdelijk aansprakelijk.

Dus waar drie vennoten zich Borg stellen komen zij er niet met één derde van het bedrag de man van af. Als twee vennoten niet kunnen betalen komt de Bank het volledige bedrag bij vennoot drie incasseren. Maar het wordt in de volgende regel nog erger:

De erfgenamen van de Borg zijn eveneens hoofdelijk aansprakelijk.

Het lijkt me verstandig om deze passage maar niet te delen met uw partner en kinderen, want de meeste mensen slapen slecht van het vooruitzicht met een grote schuld te blijven zitten na uw overlijden. Bent u nu nog niet overtuigd dat een Borgstelling een blanco cheque is lees dan nog even de laatste paragraaf van de overeenkomst:

Alle kosten die de Bank – zowel in als buiten rechte – tot uitoefening of behoud van haar rechten in verband met deze akte mocht maken, komen ten laste van de Borg.

Over het algemeen is de situatie van een Borg niet al te rooskleurig. Meestal is hij de ondernemer binnen de insolvente vennootschap en meestal heeft hij zijn privévermogen al aardig uitgeput om het bedrijf draaiend te houden. Ik zie veel persoonlijke ellende ontstaan vanuit borgstellingen.

Hoe voorkom je nu dat je een persoonlijk gat graaft in een poging je onderneming te financieren? Maak ten eerste eens een goede inventarisatie van de risico’s en stel je eens voor wat er gebeurt als je moet betalen. Tegenover een laag risico voor de geldgever staat gewoonlijk een lage rente. Hoe lager het risico voor de financier, hoe hoger het risico voor de ondernemer.

Misschien is het een beter idee om de winst en het risico van de onderneming te delen met uw geldschieter/financier. Dat is (onder andere) afhankelijk van uw eigen polsstok. Als u genoeg eigen vermogen heeft om een eventuele default zelf te financieren is er geen enkel probleem, maar als u het risico neemt om, na een moeilijke zakelijke periode, uw woning gedwongen te moeten verkopen stel ik voor dat u er nog eens over nadenkt voordat u het risico neemt geassimileerd te worden.