ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities.
  In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  – De Stichting Groene Hart Participaties, ook aangeduid met wij, GHP Participaties en ons: het bureau dat is ingeschreven bij de KVK Haaglanden onder nummer 51893754 en kantoor houdt aan Liefhovendijk 44 te Linschoten dat in haar overeenkomst met de opdrachtgever naar deze voorwaarden verwijst.
  – De opdrachtgever: de contractpartner van GHP.
  – De opdracht: iedere overeenkomst van GHP tot het leveren van diensten aan de opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door GHP.
 3. Totstandkoming opdrachten.
  Onze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld is de offerte niet verbindend tot de opdracht ons is verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd.
 4. Uitvoering opdrachten.
  Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Wij zullen de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zullen wij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Wij zullen ons inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij krijgen en de medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn. De resultaten van toepassing en gebruik van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen. Wij hebben een inspanningsverplichting.
 5. Verplichtingen opdrachtgever.
  De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht tijdig in ons bezit zijn. Verder moeten wij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht dan in afstemming met ons. Wanneer wij daarom verzoeken zal ons gedurende de looptijd van de opdracht een eigen werkruimte met telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 6. Vertrouwelijkheid.
  Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever zonder instemming onzerzijds aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze e.d., dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.
 7. Personeel.
  Wij kunnen na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van ons team wijzigen indien wij menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Geen van de direct bij de opdracht betrokken partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging hiervan personeel van de wederpartij in dienst nemen noch met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.
 8. Aanpassing opdrachten.
  Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zonodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. GHP en opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.
GHP Participaties werkt actief mee aan de ontwikkeling van een degelijk en deugdelijk strategisch plan.

Bent u ondernemer?
Lees hier meer over onze aanpak voor ondernemers.

De ondernemer blijft baas in eigen huis en stuurt aan de hand van een meerjarenplan.
Lees hier over onze aanpak voor participanten..